LLCVK GS 2007so 38LIEN LAC CHUNG VIEN KONTUM

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

CHUNG VIEN THA SAI KONTUM

 

 

 

                                           

                                            

 

                  Thng Tin Lin lạc Cựu Chủng Sinh Kontum
                               Số 38 Ging Sinh 2007

                  Bản Tin CVK được pht hnh bởi Cựu Chủng Sinh Kontum

                  Chủ Nhiệm: Lm. Nguyễn Ngọc Tm, cvk62
                  Chủ Bt & Pht hnh: Tiến Sĩ Phạm Hng Sơn, cvk67
 

                                            

                                     

                  Đại Diện CVK

                      CVK CHU MỸ:   Lm. Nguyễn Ngọc Tm, cvk62
                      CVK CHU C:   Lm. H Thanh Hải, cvk67
                      CVK CHU U:   Lm. Hong Minh Thắng, cvk58
                      CVK CHU :     Lm. Nguyễn Văn Đch, cvk64
                      CVK VIỆT NAM: Lm. Nguyễn Hng Vi, cvk63

 

                                           

 

                 Địa Chỉ Lin Lạc CVK:

                      Tiến Sĩ Phạm hng Sơn, cvk67
                      513 Litchfield Dr.
                      Macon, GA 31220
                      USA
                      Tel.  478-254-6625 (h)
                              478-284-2892 (cell)

                      Toll Free ở sở lm: 1-877-518-7481 Ext 77284
                                                    (trong nước Mỹ m thi)
                   
  E-mail: phamhungson@gmail.com

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIET  NAM