VI HNH ẢNH

 

 

Rev Nguyễn Hữu Tiến cvk65 & Đ.C Alexia Phạm Lộc 

 

Cha Hồng, ĐC Lộc v Cha Trường.

 

Đứng: Huy Sơn 58, Tin 65, Tn 64 v y 65 cng cha Faugre

 

H norme, Đỗ Thanh, Cao Nhang, Nguyễn Văn L

 

 

 

Kim 66, Thạch 66 v Cửu 67 tại trại Họp Măt 2006

 

Anh Chị khải 50 va Anh Chị Trọng 50 họp mặt 2006 tai Cali, USA