QUỸ BÁO LLCVK TỪ 12/2005 - 12/2006

 

     THU

STT

TÊN

 SỐ TIỀN

C̉N LẠI

1

Cha Faugère

 $100

 

2

Cha Trần Trung Dung cvk65

 $20

 

3

Bác Quang-Sương, KMF

 $20

 

4

CVK-Canada (Montréal)

 $100

 

5

Thầy Nguyễn Văn Tố, cvk61

 $50

 

7

Chi Thoai

 $50

 

8

Cô Ngọc Ảnh

 $50

 

9

Nguyễn Văn Lư cvk57

 $30

 

10

ÔB Cố Chiêu (song thân Rev Lê Tiên)

 $20

 

11

Website address listing

 $35

 

12

Website address listing

 $47.50

 

13

CVK-Canada (Montréal)

 $37.02

 

14

Trương Công Thành cvk64

 $100

 

15

Nguyễn Văn khải cvk50

 $20

 

 

TỒNG CỘNG

 $679.52

 

 

      CHI

1

Bao thư cho llcvk2005

 $47.00

 

2

Post office, gời Newsletter

 $95.46

 

3

UPS for book

 $36.96

 

4

Renew KMF aacount

 $83.38

 

5

Post Office

 $49.24

 

 

TỔNG CỘNG

 $312.04

$367.48