LLCVK GS 2006
                               so 37

     LIEN LAC CHUNG VIEN KONTUM

      CHUNG VIEN THA SAI KONTUM
                                 VIET  NAM

                  Thng Tin Lin lạc Cựu Chủng Sinh Kontum
                               Số 37 Ging Sinh 2006

       Bản Tin CVK được pht hnh bởi Cựu Chủng Sinh Kontum

      Chủ Nhiệm: Lm. Nguyễn Ngọc Tm, cvk62
      Chủ Bt & Pht hnh: Tiến Sĩ Phạm Hng Sơn, cvk67

                          

                                      Đại Diện CVK

CVK CHU MỸ:  Lm. Nguyễn Ngọc Tm, cvk62
CVK CHU C:  Lm. H Thanh Hải, cvk67
CVK CHU U: Lm. Hong Minh Thắng, cvk58
CVK CHU : Lm. Nguyễn Văn Đch, cvk64
CVK VIỆT NAM:  Lm Nguyễn Hng Vi, cvk63

                       

Địa Chỉ Lin Lạc CVK:

Tiến Sĩ Phạm hng Sơn, cvk67

513 Litchfield Dr.
Macon, GA 31220
Tel.  478-254-6625 (h)
       478-284-2892 (cell)

Toll Free ở sở lm: 1-877-518-7481 Ext 66067
                         (trong nước Mỹ m thi)
E-mail: phamhungson@gmail.com