ĐẠI GIA Đ̀NH CVK KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI, XIN CẦU CHÚC:

 

§          Ba  Đức Cha.

§          Các Cha.

§          Quí Tu Sĩ Nam Nữ  thuộc Giáo Phận Kontum

̃       Một Giáng Sinh năm 2006 tràn đầy Hồng Phúc của Chúa Hài nhi.

̃       Một năm mới 2007 An Khang, Hạnh Phúc và sức khoẻ dồi dào.


                       

                     

                        Linh Mục Giu-se Hoàng Minh Thắng

                        Đại Diện Gia Đ́nh CVK và KMF