DANH SÁCH PHÂN PHỐI

CHÉN CƠM PHỤC SINH NĂM 2006

 

A. HẠT KONTUM

 

STT

Địa điểm

Gạo

= $VN

Cá khô

=$VN

1

Nhà thờ Gỗ (Sr Hường)

0800 kg

2960000

100 kg

1150000

2

Mang La (Cha Trường)

1300 kg

4810000

150 kg

1725000

3

Nha ĐC Alexi

0350 kg

1295000

050 kg

0057500

4

K Jơd’reh+Kon Sơmluh

0100 kg

3700000

100 kg

1150000

5

Kon Bơban

0800 kg

2960000

100 kg

1150000

6

Plei Rơhai

0600 kg

2220000

100 kg

1150000

7

Cha Binh Sédang

0800 kg

2960000

100 kg

1150000

8

GX Ph­ương Qúy

0300 kg

1110000

080 kg

0920000

9

Plei Jơdrâp  (Cha Đường)

0400 kg

1480000

080 kg

0920000

10

Kon H’Ring+DakTơkan Cha Lư)

1500 kg

5550000

200 kg

2300000

11

Tân Hương+K.Hra Chot

0350 kg

1295000

060 kg

0690000

12

Kon Mah(Hà Tây)

0600 kg

2220000

100 kg

1150000

13

Ngọc Hồi+Dak Glei (Cha TĐD)

1500 kg

5550000

150 kg

1725000

14

GX K. Rơbang

0800 kg

2960000

150 kg

1725000

15

K.Mơhar + Ha Đông

0600 kg

2220000

100 kg

1150000

16

Nhà nội trú  Chính ṭa

0400 kg

1480000

070 kg

0805000

17

Nhà nội trú TGM

0500 kg

1850000

100 kg

1150000

 

Cộng ....

12600

46620000

1790

20585000

Tổng Cộng:   Gạo     :12600x3700   = 46620000 +

                     Cá khô:1790 x 11500 = 20585000            

                                                      = 67205000 $VN

 

B. HẠT PLEIKU

 

STT

NƠI NHẬN

SỐ LƯỢNG

= $VN

18

3 TTTG : Plei Chuet,P. Kly, Ayun Pa

1600

05920000

19

GX Phú Thọ

0700

02590000

20

GX Tiên Sơn

0500

01850000

 

Cộng  (Gialai)....

2800

10360000

 

C. CHI PHÍ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

Chi điều hành

1.Xăng dầu  xe TGM

2. Vận chuyển  GL- KT

3. H́nh tư liệu

4. Họp tổng kết
   TỔNG CỘNG

1200000

0385000

0050000

0300000

1935000

 

D. CÂN ĐỐI THU CHI

 

1. THU: Nhận của KMF qua cha Quản Lư:     79500000

2. CHI:                                                  79500000

3. KẾT SỐ DƯ:                                         0

 

GHI CHÚ:

Có cắt giảm những nơi không thật cần thiêt, để phân phối cho những địa điểm vùng sâu, vùng xa rất thiếu gạo.                             

 

Kontum, ngày  14 tháng 4  năm 2006

 

Kính gửi: - Cha CT và Ban Điều hành KMF.                          

             - Anh Tổng TK /KMF - Ban CTTĐ/CVK.   


Phụ Trách.

Paul Nguyễn-Văn-Nho