DANH SÁCH PHÂN PHỐI CHÉN CƠM NOEL NĂM 2006

 

Hạt Kontum

STT

Địa điểm

Gạo (kg)

Thành tiền

Cá khô

Thành tiền

1

Nhà thờ Gỗ (Sr Hường)

700

2870000

100

1200000

2

Mang La+P.Kleng (C.Trường)

750

3075000

100

1200000

3

Nhà ĐC Alexi

300

1230000

50

600.000

4

K Jơd’reh (cha Quyền)

650

2665000

80

960000

5

Kon Sơmluh (Cha Ḥa)

650

2665000

100

1200000

6

Kon Bơban (Cha Tiên)

600

2460000

80

960000

7

Dak Mot (Ngọc Hồi) Cha Minh

600

2460000

100

1200000

8

K.trang Long Loi (Cha Hảo)

550

2255000

80

960000

9

Plei Rơhai (Cha Chương)

400

1640000

50

600000

10

Cha Binh (Kon Du)

600

2460000

80

960000

11

GX Ph­ương Quư (Sr Nhường)

250

1025000

50

600000

12

P.Jơdrâp  (Cha Cha Tín)

400

1640000

80

960000

13

DakTơkanTou Mơrông(RP Lư)

750

3075000

90

1080000

14

Kon H’Ring (Cha Dũng)

750

3075000

90

1080000

15

Tân Hương+K.Hra Chot

250

1025000

50

600000

16

Dak Glei  (Cha TĐD)

750

3075000

100

1200000

17

K. Rơbang (Cha Sơn)

750

3075000

80

960000

18

K.Mơhar (Hà Đông)

550

2255000

80

960000

19

Kon Mah  (Hà Tây)

550

2255000

80

960000

20

Nhà nội trú (Chính Ṭa)

250

1025000

50

600000

21

Nhà nội trú (TGM)

250

1025000

50

600000

22

Ḍng Anh Phép Lạ

250

1025000

50

600000

23

Hà Ṃn (Cha Phan Văn B́nh)

450

1845000

80

960.000

 

Cộng

12000

449200000

1750

21000000

 

Kontum :     Gạo      :  12000 kg x   4.100   =    49200000           

                   Cá khô :  1750 kg   x 12.500 =    21000000    

                   TC.....                                              70200000


Hạt Pleiku

 

24

3 TTTG : Plei Chuet,

             P. Kly,

             Ayun Pa

 

1000 k

 

4100000

 

 

25

 

 

26

 

 

27

GX Phú Thọ

600

2460000

 

 

28

GX Tiên Sơn

400

1640000

 

 

 

     Cộng..

2000kg

8200000

 

 

 

 

Chi điều hanh

Xăng dầu xe TGM

Vận  chuyển GL- KT

H́nh tư  liệu

Họp tổng kết

1000000

360000

20000

220000

Nhận của KMF qua cha Quản Lư :   80.000.000. (bằng tiền VN = 5.000.USD)

Chi  T.C. :                                       80.000.000

Kết số dư ­ =                                  0

 

Kontum, ngày 20  tháng 12-2006

 

Kính gửi : Cha CT và Ban Điều hành KMF.                                                     

Phụ trách,

-Anh Tong TK /KMF

-Ban CTTĐ/CVKVN.                                                                                                


Nguyễn văn Nho

Bà con Dân Tộc chờ lănh quà Noël