HOẠT ĐỘNG KMF

BẢN BÁO-CÁO CÔNG-TÁC TỔ CHỨC  "CHÉN CƠM NOEL 2005"

 

I. HẠT KONTUM:

 

STT

ĐỊA ĐIỂM

GẠO

CÁ KHÔ

LINH TINH

01

Nhà Thờ Gỗ (Sr Hường)

750 kg

80 kg

 

02

GX Măng La

750 kg

80 kg

 

03

Nha ĐC Lộc

250 kg

50 kg

 

04

GX Kon Joed'reh

350 kg

70 kg

 

05

GX Kon Bơ Ban

300 kg

70 kg

 

06

GX Plei Rohai

400 kg

60 kg

 

07

Cha B́nh Sedang

300 kg

60 kg

 

08

Sr Nhường (Phương Quư)

400 kg

70 kg

 

09

Cha Đường(Plei Jodrap)

400 kg

60 kg

 

10

Cha Lư (Kon Trang)

300 kg

60 kg

 

11

Cha Xu H'ra Chot+Tân Hương

300 kg

50 kg

 

12

Cha Liên (Ha-Dong)

400 kg

70 kg

 

13

Trai Phong Daktia

250 kg

55 kg

 

14

Ya Y Ngêt (khu cach ly BN Phong. Nhà Thờ Chinh Toa)

200 kg

50 kg

 

15

Ngọc Hồi (cha Liên)

400 kg

80 kg

 

16

Kon Rơ Bang (Cha Sự)

500 kg

100 kg

 

 

Cộng.....

6250kg

x 3800

1065kg x13000

Gạo:     21850000

Cá Khô:12545000

TỔNG CỘNG

                                           34395000 $VN

 

II . HẠT PLEIKU:

 

STT

ĐỊA ĐIỂM

GẠO

GHI CHÚ

01

3 TTTG: Plei Chuet,Plei Kly, Ayun Pa

1500 kg

 

02

Cha xứ Phú Thọ

500 kg

 

03

Cha xứ Tiên Sơn

500 kg

 

04

Ḍng Phú Xuân (phụ trach BN Phong)

250 kg

 

05

Ḍng Phaolô (Phụ trach BN Phong)

500 kg

 

 

Cộng ...

 

 

 

Gia lai

3250kgx $3800

12350000

 

$12350000

 

STT

KHOẢN CHI

THU (VN$)

CHI (VN$)

C̉N LẠI)

 

KMF tài trợ

US$ 3000 x 15780=47340000

 

 

01

Kontum

 

34350000

Từ Bảng I

02

Pleiku

 

12350000

Từ Bảng II

03

Vận chuyển Gia Lai

 

00195000

 

04

Vận chuyển Kontum

 

00100000

 

05

H́nh tư liệu

 

00300000

 

Tổng cộng

47340000

00000000

 

Ghi chú: SỐ TIỀN 3250000 do CVK-SG và CVK-NT đóng góp cho CHÉN CƠM PHỤC SINH 2005 được nhập chung vào CHÉN CƠM NOEL 2005

Phụ-trách và báo-cáo:

cvk47 Phaolô Nguyễn Văn Nho (Kontum)- 18.12.2005

 

DANH SÁCH PHÂN PHỐI CHÉN CƠM NOEL 2005

 

I. HẠT KONTUM

STT

ĐIA ĐIỂM

Gao

VN$

CáKhô

VN$

01

Nhà Thờ Gỗ (Sr Hường)

1000kg

4000000

100kg

1200000

02

GX Măng La

0800kg

3200000

100

1200000

03

Nhà DC Alexi

0300kg

1200000

050

0600000

04

Gx Kon Jơdreh -Kon Xơm Luh

1000kg

4000000

100

1200000

05

Kon Bơban (Rev Tiến)

0500kg

2000000

080

0960000

06

Plei Rơhai (Rev Chương)

0500kg

2000000

080

0960000

07

Dak Si (Rev B́nh)

0500kg

2000000

080

0960000

08

Phương Quư (Sr Nhường)

0400kg

1600000

070

0840000

09

Plei Jơdrâp (Rev Đường)

0400kg

1600000

070

0840000

10

Kon Hơring + Dak Tokan (Rev Lư)

1200kg

4800000

150

1800000

11

Gx Tân Hương + Hara Chôt

0350kg

1400000

060

0720000

12

??

0400kg

1600000

080

0960000

13

Ngọc Hồi + Dăk Glei (Rev Liên)

1000kg

4000000

100

1200000

14

Trại Phong Đăk Tiá

0350kg

1400000

055

0660000

15

Nhà NộI trú GP (Yá Lanh)

0300kg

1200000

060

0720000

16

Ḍng Phaolô

0250kg

1000000

060

0720000

17

Ḍng Ảnh Vảy

0350kg

1400000

060

0720000

18

Kon Rơbang (Rev Sự)

0700kg

2800000

100

1200000

19

Kon Mahar + Hà Đông Rev Antôn Binh)

0400kg

1600000

080

0960000

20

CNV VS 1

0250kg

1000000

050

0600000

21

CNV VS 2

0250kg

1000000

050

0600000

22.

Hà Môn  (Rev Tín)

0400kg

1600000

080

0960000

CỘNG

11600

46400000

1715

20580000

II. HẠT PLEIKU

1

3 Trung Tâm do DCCT

1600

6400000

 

 

2

Gx Phú Thọ

0700

2800000

 

 

3

Gx Tiên Sơn

0500

2000000

 

 

4

?

0500

2000000

 

 

5

?

0300

1200000

 

 

 

CỘNG

3600

14400000

 

 

KẾT TOÁN.

 

KMF

TỒN

CỘNG

THU

79 triệu

CHÉN CƠM PS 2005 c̣n lại : 3250000

83250000

 

CHI

1.Kontum :       66980000

2.Pleiku :          14400000

3.Vận chuyển:      370000

4.H́nh tư liệu:       80000

5. Hộp tổng.kết: 420000

 

 

$VN82250000

 

CÂN ĐỐI THU CHI: 82.250.000 – 82.250.000 = 0

 

Kontum,ngày 20 tháng 12 năm 2005

Phụ-trách

Pl Nguyễn-Văn-Nho