CẦU NGUYỆN CHO NHAU: RIP

 

02.01.04

FX Trần Tấn Đồng

Thân phụ cvk61 Trần T. T. Hùng

07.01.03

GIUSE Nguyễn Văn Châu

Thân phụ  cvk71 Nguyễn Văn Hùng

13.01.05

Phaolô Lê Đ́nh Kư

Thân phụ cvk67 Lê Đ́nh Khả

14.01.93

Phaolô Nguyễn Việt

Thân phụ cvk66 Nguyễn Đức Phước

28.01.06

Giuse Lê văn Hải

Thân phụ cvk65 Lê Ngọc Anh

29.1.01 Giỗ

100 ngày

Antôn Lê Đ́nh Tánh

Anh Ruột cvk66 Lê Đ́nh Thái

01.02.99

Ông Cố Gioan

Thân phụ cha cvk65 Nguyễn V. Đích

02.02.04

Sr Maria Nguyễn Thị Đức

Ḍng TS Trinh Vương – Bùi Môn

07.02.05

Philipphê Dương Măo

Nhạc phụ cvk67 Phạm Văn Bính

07.02.05

Têrêxa Đậu Thị Dung

Bào tỷ cvk60 Đậu Lương&cvk63 Giáo

14.02.05

Giuse Nguyễn Văn Dương

Nhạc phụ cvk67 Nguyễn Thế Hùng

17.02.05

Gioanna Nguyễn Thị Thỵ

Thân mẫu Rev cvk59 Đỗ Viết Đại

22.02.05

JB  Phan Bá Vị

Thân phụ cvk62 Phan Đ́nh Thi

25.02.91

Phaolô Nguyễn Bảo Lộc

Thân phụ cvk68 Nguyễn Tha Hương

27.02.03

Rev JB Nguyễn Hoa Viên

Cựu Giáo Sư TCV

28.02.05

Maria Nguyễn Thị Tuất

Thân mẫu Cha FX Phạm Hữu Thế

Giỗ100 ngày

Antôn Phạm Thơm

(18.11.05–28.02.06)

Thân phụ cvk69 Phạm Đức Lợi

15.03.00

Jeanne-Marie Faugère

Thân mẫu Cha GS Jean Faugère

17.03.00

Matta Lưu Thị Trương

Thân mẫu cvk60 Đậu Lương&cvk63 Giáo

21.03.05

Giuse Nguyễn Thoại

Giỗ một năm

01.04.03

Simon Cao

Thân phụ KMF Cao Ngọc Ảnh

10.04.02

Phêrô Phạm Đ́nh Phùng

Bào huynh TTK Phạm Hùng Sơn

12.04.05

Giỗ măn tang

Anrê Lê Văn Trang

Nhạc phụ Hoàng Văn Mẫn

Text Box:

  

Linh mục Micae Vơ Văn Sự

     Nguyên Giáo Sư Tiểu chủng viện Kontum (1964–1967)

     Nguyên Quản Xứ Plei Rơhai và Tân Phú (1971–2003)

     Quản Xứ Kon Rơbang (2003–2005)

     Từ trần: ngày 05 tháng 04 năm 2006. An táng tại Kon Rơbang

 

Anh cvk61 Đaminh Nguyễn Văn Khải

     Từ trần: ngày 05 tháng 04 năm 2006. An táng ngày 8.4.2006

 

08.05.03

LM Pet-Paul Hoàng V Quy

Nguyên Quản xứ An-Sơn, Pleiku,Kontum

09.05.77

Maria Nguyễn Thị Tú

Thân mẫu Cha cvk65 Trần T. Dung OP

27.05.04 Giỗ măn tang

Anê  Lê Thị Ngữ

Thân mẫu  Anh Khải 50, Trọng 50, Thanh Minh 64 và  Bà nội của Hải 73

27.05.05

LM DCCT Antôn  Vương Đ́nh Tài - Pleichuet. Pleiku

28.05.04 Giỗ măn tang

Maria Đặng Thị Biên

Thân mẫu cvk69 Cao Văn Tiên

 

03.06.04

Giacobê Trương T. Thôn

Cùng lớp với Cha Nguyễn Đây

04.06.04

Anna Hồ Thị Tiếu

Thân mẫu Katru (Nguyễn Trung)

07.06.03

Maria Ḥang Thị Vân

Thân mẫu Rev cvk62 Trần Quang Truyền

10.06.02

Giuse Nguyễn Văn Tràng

Thân phụ cvk66 Nguyễn-Văn-Từ

15.06.02

Agata Nguyễn Thị Sâm

Thân mẫu Rev Đỗ Hiệu + cvk65 Đỗ Tri

19.06.04

Jos Nguyễn Văn Hoan

Bào đệ anh cvk58 Nguyễn Văn Lư

20.06.67

Phêrô Nguyễn Cung

Thân phụ Rev cvk62 Nguyễn Việt Huy

23.06.99

Bà Cố ANÊ

Thân  mẫu Rev cvk62 Nguyễn Ngọc Tâm

26.06.04

Damianô cvk37 Lê Văn Triều - Niên trưởng CVK(BMT)

01.07.02

LM Luca Bùi Văn Thủ

Nguyên Cha xứ Tân Hương Kontum

09.07.04

Cụ Bà Maria

Thân mẫu  cvk62 René Đường

12.07.01

FX Nguyễn Văn Sơng

Thân phụ cvk58 Nguyễn-Văn-Lư

16.07.78

Lm. Jean Ginhoux

Cựu Giáo Sư CVK- Sohier

17.07.89

Lm. Alphonse Desroches

Cựu Giáo Sư CVK- Sohier

17.07.05

Maria Nguyễn Thị Lưu

Thân mẫu cvk67 Nguyễn Xuân Thảo

18.07.93

Maria Hồ Thị Bốn

Thân mẫu Rev cvk62 Nguyễn Việt Huy

20.07.03

Maria Nguyễn ThịTuất

Thân mẫu cvk62 Trần văn Cảnh

23.07.98

Anna Trần Thị Lự

Thân mẫu Rev cvk72 Nguyễn Thế Tuyển

23.07.03

Agnes Nguyễn Thị Hạnh

Nhạc mẫu cvk58 Nguyễn Huy Sơn

29.07.03

Cụ ông Đaminh

Nhạc phụ cvk60 Cao Nhang

05.08.03

Phaolô Trần Anh Hải

CVK-NT, Bào đệ cvk66 Trần Anh Sơn

11.08.05

Giuse Trần Hữu Tùng

Thân phụ cvk65 Trần Ngọc Bích

13.08.05

CLementê Nguyễn H Việt

Bào đệ Rev cvk65 Nguyễn Hữu Tiến

17.09.01

Antôn Trần Ngọc Khoan

Thân phụ Rev TomaAkino Trần Duy Linh

05.10.04

Anna Nguyễn T. Mỹ Dung

Vợ Nguyễn Anh Dũng (Tôn) cvk64

05.10.98

Phaolô Trần Thanh

Thân phụ Revcvk65 Trần Trung Dung OP

08.10.04

Rev Jos Vơ Quang Linh

cvk35 (trước ở Lào).

18.10.05

Giuse Lê Văn Hải

Thân phụ  cvk65 Lê Ngọc Anh

23.10.59

Anna Đậu Thị Tâm

Thân mẫu cvk66 Nguyễn Đức Phước

29.10.05

Phaolo Bùi Đ́nh Đoài

Thân phụ Rev cvk66 Bùi Đ́nh Thân

29.10.05

cvk64 Jos Hoàng H. Kính

Bào huynh cvk66 Hoàng Đại Minh

30.10.05

cvk64 Phaolo  Nguyễn Trung Quốc (Nguyễn Văn Hiếu)

07.11.00

Anna Cao Thị Tứ

Thân mẫu Rev JB Phạm Quốc Hùng

07.11.01

Catarina Phạm T. Gương

Thân mẫu cvk66 Hoàng Đại Minh

09.11.03

Đaminh cvk64 Nguyễn Thanh Minh (Hạnh “Op”) BMT

12.11.05

Ông cố Phêrô

Thân phụ Rev cvk69 Nguyễn Đức Thắng

18.11.05

Antôn Phạm Thơm

Thân phụ cvk79 Pham Đức Lợi

21.11.03

FX Lê Văn Ba

Thân phụ cvk69 Lê Văn Dũng

23.11.03

Phaolô Hoàng Gia Linh

Nhạc phụ cvk69 Phạm Phương Huy

24.11.04

Phaolô Phan Châu Tấn

CVK-NT cvk35

26.11.05

Maria Nguyễn thị Thiu

Thân mẫu cvk65 Đặng Hồng Loan

02.12.02

ALexis Dương Văn Lào

Nhạc phụ cvk62 Nguyễn Huy Huệ

4.12.04

Giuse  Nguyễn Ngọc Linh

cvk37

14.12.99

Anna  Lê Thị Luận

Thân mẫu Cha cvk47 Phan Văn B́nh

16.12.96

Phêrô Nguyễn Ban

Thân phụ cvk60 Nguyễn Văn Thái

23.12.99

Giuse Cao Minh

Nhạc phụ cvk67 Nguyễn Văn Nam

26.12.04

Dr Patricia Smith

Ân nhân

 

Nơi an nghỉ cuối cùng của cha Vơ Văn Sự.