TÀI CHÁNH LLCVK

TÀI CHÁNH LLCVK: QUỸ LLCVK TỪ 12/2004 - 12/2005

 

THU

STT

NGÀY

TÊN

 SỐ TIỀN

C̉N LẠI

1

29/11/04

Lưu Hoàng Anh, cvk67

 $30.00

 

2

6/12/2004

A/C Sơn Lựu, KMF

 $20.00

 

3

9/12/2004

Trần Văn Vững, cvk55

 $50.00

 

4

11/12/2004

Thiên Quang, KMF

 $20.00

 

5

13/12/2004

Trần Hải Vân, cvk61

 $20.00

 

6

20/12/2004

Nguyễn Nhiệm, cvk41

 $50.00

 

7

21/12/2004

Cha Faugère

 $100.00

 

8

16/1/2005

Nguyễn Đức Tuấn, cvk63

 $20.00

 

9

16/1/2005

Nguyễn Văn Mai, cvk64

 $20.00

 

10

¼/2005

Hồ Minh Thông, cvk37

 $20.00

 

11

4/8/2005

Hoàng Hải Thanh, cvk60

 $50.00

 

12

4/11/2005

Rev Trần Trung Dung, cvk65

 $50.00

 

13

4/12/2004

O/B Cố Chiêu (song thân Rev Lê Tiên

 $50.00

 

14

4/21/2004

Nguyễn Đức Nhị, cvk43

 $20.00

 

15

7/4/2005

Đâu Quang Đại, cvk66

 $50.00

 

16

7/4/2005

Nguyễn Văn khải, cvk50

 $40.00

 

17

7/19/2005

Cao Nhang, cvk60

 $20.00

 

18

7/25/2005

Đỗ An Toàn, cvk66

 $50.00

 

19

10/25/2005

Nguyễn Qnh Phương, cvk65

 $20.00

 

20

11/12/2005

Lê Ngọc Châu, cvk58

 $20.00

 

21

23/23/2005

Xuất quỹ KMF

 $3,695.14

 

 

 

TỒNG CỘNG

 $4,415.14

 

CHI

CHI PHÍ

 

1

11/26/2004

INK FOR  HP COLOR 1000C

$38.65

 

2

12/9/2004

Gởi sách về VN

$33.25

 

3

12/20/2004

Post Office

$15.95

 

4

1/7/2005

Bao Thơ

$5.00

 

5

2/8/2005

Xerox Cleaning

$278.00

 

6

2/28/2005

Post Office

$35.85

 

7

4/10/2005

ink for colr printer

$460.55

 

8

7/4/2005

kmf Domain for 9/2005-9/2006

$35.00

 

9

12/12/2005

Dụng cụ văn pḥng cho 05-07 (*)

$3,695.14

 

 

 

TỔNG CỘNG

$4,597.39

$182.25 

 

(*) Order supplies for 2005-2007

 

                  Item #      Our Price/Units  Qty       Back-Extended Price

1.            850762     $21.89/each      10        0              $218.90                

                  HP Model C5011DN No. 14D Black Ink Cartridge      

2.            850753     $29.99/each      10        0              $299.90    

                  HP Model C5010DN No. 14D Tricolor Ink Cartridge              

3.            362753     $384.99/each    2         0              $769.98    

                  Xerox Model 13R546 Drum Unit  

4.            135528         $69.79/each         5             0    $348.95  

                  HUB Remanufactured Model 845-560 Black Toner Cartridge  

5.            105007     $3.73/ream        100      0              $373.00  

                  PAPER,COPY,PLUS,8.5X11,WH  

6.            0362744    $88.19/each      10        0              $881.90  

                  Xerox Model 6R910 Toner Cartridge                  

                                                                Subtotal:  $2,892.63            

Sale tax   of Georgia  7%     ==                                                      $202.49

Total                                                                                                    $3095.14

ESTIMATED STAMP POSTAGE:                                                         $600

GRAND TOTAL:                                                                                    $3695.14