TI CHNH KMF


QuỸ KMF TỪ 12-2004 ĐẾN 7-2005

 

STT

TN

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Lưu Hong Anh, cvk67

 $100.00

KMF

2

A/C Sơn Lựu, KMF

 $50.00

KMF

3

A/C Hong Ngọc Thinh, KMF

 $100.00

KMF

4

Thầy Trần Khắc, KMF

 $100.00

KMF

5

Trần Văn Vững, cvk55

 $50.00

Chn Cơm Ging Sinh 04

6

Trần Văn Vững, cvk55

 $50.00

Chn Cơm Phục Sinh 05

7

Trần Văn Vững, cvk55

 $100.00

Quỹ Yao Phu

8

Trần Văn Vững, cvk55

 $100.00

Ơn gọi Chủng Sinh

9

Trần Văn Vững, cvk55

 $100.00

Người ci

10

Trần Văn Vững, cvk55

 $50.00

Nồi cho tnh thương

11

1 B Mỹ (từ A/C Ta^m Tnh)

 $5.00

Người ci

12

A/C Linh Nga, KMF

 $100.00

Người ci

13

A/C Tm Tnh, KMF

 $900.00

Người ci v Chn Cơm Ging Sinh 04

14

A/C Mexican, KMF

 $200.00

Ci ở Phương Ho, Kontum

15

Thin Quang, KMF

 $50.00

KMF

16

Rev Nguyễn Văn Mầu, KMF

 $4,000.00

Chiến dịch mền, CCGS 2004

17

A/C Đinh Hương, KMF

 $200.00

Cc cha Kontum

18

A/C Đinh Hương, KMF

 $300.00

Cha Ng Phc Hậu, C Mau,

19

Nguyễn Văn Lộc, cvk64

 $50.00

Chn Cơm ging Sinh

20

Đỗ Thức Quỳnh, KMF

 $50.00

KMF

21

Rev Trần Trung Dung, cvk65

 $2,450.00

TGM Kontum

22

Nguyễn Thị Phương, KMF

 $50.00

Ci ở Kontum

23

KMF

 $2,000.00

Cha Phan Văn Bnh, Kinh Thnh

24

KMF

 $3,000.00

Cha Truyền, Chn Cơm PS

25

KMF

 $2,000.00

Cha Truyền, chiến dịch mền

26

KMF

 $650.00

Cha Truyền, trả tiền ứng trước trong diệp lễ GS 04

27

Đo Văn Đức, cvk70

 $100.00

Cha Trường, lớp cvk70

28

Trần Đức Thnh, cvk64

 $1,300.00

Ci Kontum

29

A/C Tm Tnh, KMF

 $1,000.00

Ci

30

Vanessa Reid

 $10.00

Ci

31

Trần Đnh Cảnh, cvk62

 $100.00

Chn Cơm PS

32

B cụ Bi Thị Ban

 $100.00

Chn Cơm PS

33

A/C Hưng - Thu

 $200.00

Chn Cơm PS

34

Cc em lớp dự Tng

 $120.00

Chn Cơm PS

35

A/C Nguyễn Văn Thịnh

 $50.00

Chn Cơm PS

36

A/C Bi Tuấn

 $50.00

Chn Cơm PS

37

V Danh

 $25.00

Đội banh CVK-sign

38

Nguyễn Đức Nhị, cvk43

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

39

Rev Hong Minh Thắng, cvk58

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

40

Phạm Hng Sơn, cvk67

 $50.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

41

Rev Phạm Quốc Hng, cvk63

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

42

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

43

Nguyễn Văn Tố, cvk61

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

44

Rev Bi Đnh Thn, cvk66

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

45

Rev Nguyễn Ngọc Tm, cvk62

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

46

Rev Nguyễn Hữu Tiến, cvk65

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

47

Rev Nguyễn Ngọc Thanh, cvk69

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

48

Rev Nguyễn Thế Tuyển, cvk73

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

49

C Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $50.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

50

Đậu Quang Đại, cvk66

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

51

A/C Tm Tnh, KMF

 $100.00

Mừng Tn LM Trần Văn Bảy

52

Nguyễn Đức Nhị, cvk43

 $100.00

Nh bnh an

53

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $350.00

KMF

54

Hong Hải Thanh, cvk60

 $50.00

KMF

55

O/B Cố Chiu (song than của Cha L Tin

 $50.00

KMF

56

Nguyễn Đức Nhị

 $100.00

KMF

57

Đậu Quang Đại

 $50.00

KMF

58

ng Nguyễn Đức Long

 $180.00

Ci Kontum-Pleiku

59

A/c Nguyễn Nhật

 $100.00

Ci Kontum-Pleiku

60

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Ci Kontum

61

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Dng Ảnh Vảy (Sr Y Lanh)

62

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Cha Phan Văn Bnh

63

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Cha Nguyễn Văn Phn

64

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Cha Trần Sỹ Tn

65

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Cha Trần Đức Hữu

66

Chị Đinh Thị Hường

 $400.00

Cha Ng Phc Hậu, C Mau

67

Chị Đinh Thị Hường

 $200.00

Nh thờ Tắc Sậy, Bạc Liu (gip người ngho)

68

Chị Đinh Thị Hường

 $100.00

Nh thờ Tắc Sậy, Bạc Liu (xy nh thờ Tắc Sậy)

69

Vũ Kim Long, cvk61

 $100.00

Gip Anh Qu 64

70

Nguyễn Văn Minh TS

 $50.00

Gip Anh Qu 64

71

Phạm Hng Sơn, cvk67

 $50.00

Gip Anh Qu 64

72

Rev Trần Trung Dung, cvk65

 $50.00

Gip Anh Qu 64

73

V Danh

 $50.00

Gip Anh Qu 64

74

Rev Hong Minh Thắng, cvk58

 $100.00

Gip Anh Qu 64

75

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $50.00

Gip Anh Qu 64

76

Rev Phạm Quốc Hng, cvk63

 $50.00

Gip Anh Qu 64

77

Rev Nguyễn Hữu Tiến, cvk65

 $50.00

Gip Anh Qu 64

78

Trần Đnh Cảnh, cvk62

 $50.00

Gip Anh Qu 64

79

C Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $100.00

Gip Anh Qu 64

80

Rev Nguiyễn Thế Tuyển, cvk73

 $50.00

Gip Anh Qu 64

81

Nguyễn Đức Nhị, cvk43

 $50.00

Gip Anh Qu 64

82

B Nguyễn Thị Thanh, KMF

 $100.00

Gip Anh Qu 64

83

Anh Trần Khnh, KMF

 $50.00

Gip Anh Qu 64

84

Nguyễn Quang Trung, cvk62

 $50.00

Gip Anh Qu 64

85

Nguyễn Hữu Kiệt, KMF

 $50.00

Gip Anh Qu 64

86

Rev Nguyễn Ngọc Tm, cvk62

 $50.00

Gip Anh Qu 64

87

Nguyễn Văn Lộc, cvk64

 $50.00

Gip Anh Qu 64

88

Nguyễn Văn Tố, cvk61

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

89

Vủ Kim Long, cvk61

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

90

Nguyễn Hữu Kiệt

 $50.00

Chn Cơm ging sinh

91

Lưu Hong Anh, cvk67

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

92

Phạm Hng Sơn, cvk67

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

93

Đậu Quang Đại, cvk66

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

94

Nguyễn Hữu Kiệt, KMF

 $50.00

Chn Cơm ging sinh

95

Nguyễn Như , cvk71

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

96

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

97

Nguyễn Ngọc Thư, cvk58

 $100.00

Chn Cơm ging sinh

98

A/C Tm Tnh, KMF

 $500.00

Chn Cơn ging Sinh

99

Trần Mộng Hon, cvk75

 $100.00

Chn cơm Ging sinh

100

Nguyễn Văn Lộc, cvk64

 $ 100.00

Chn cơm Ging sinh

101

Trn Văn Vững, cvk56

 $150.00

Chn cơm Ging sinh

102

A/C Tm Tnh, KMF

 $500.00

B Pire (c nhi Sao Mai Pleiku)

103

A/C Tm Tnh, KMF

 $500.00

Sr Huệ, dng Mến Thnh Gi Pleiku

104

A/C Tm Tnh, KMF

 $500.00

B I Thanh Lim Phao lồ/ Pleiku

105

A/C Tm Tnh, KMF

 $200.00

Đức Cha Lộc

106

A/C Tm Tnh, KMF

 $200.00

Ci (TGM Kontum)

107

A/C Tm Tnh, KMF

 $200.00

Mộ Đồng nhi Pleiku (Cha Đng)

108

A/C Tm Tnh, KMF

 $300.00

Ci (Cha Đng)

109

A/C Tm Tnh, KMF

 $100.00

Cha Chương

110

Nguyễn Kim Thảo, KMF

 $200.00

KMF

111

KMF

$20000.00

Do Rev Tm gởi về VN

112

KMF

$15000.00

Do Rev Tm gởi về VN

113

Trần Hồng Lan, KMF

#200.00

KMF

 

TỔNG CỘNG

 $64,240.00