HNH ẢNH CVK-KMF KHẮP NƠI

 

 

20.1.05 ĐC Kontum truyền chức LINH MỤC cho 3 tn chức Antn L Ngọc Thanh, Phaol Nguyễn  Văn Cng  Gioan B. L Minh Tr. Tại Việt Nam

 

Lễ truyền chức LM của Rev Trần Văn Bảy (thng 11.2004)

Tại Pleiku, Việt Nam

Lễ giỗ thứ 21 của ĐC Seitz tại Toulouse, Php (27/2/2005)

Cha Faugre đồng tế trong ngy lễ giỗ thứ 21 của ĐC Seitz.

 

cvk66 Rev Nguyễn Văn Thạch tại VN h 2005

 

Cvk58 Rev Oanh Song Lam tại Atlanta, USA (11/2005) 

cvk64 Vũ Văn Qu trong ngy ra mắt của tn LM Bảy tại Sign

 

Cvk58 Ngyễn Văn L v cvk60 Đậu Quang Lương tại Sign

Hai người bạn cng lớp: Rev Đng va Thầ Vững gip lễ taị USA

ĐC Kontum thăm cộng Đon Boston USA.

 

 

Rev Hưng Ru trong ngy an tang B cồ của Rev Đỗ Viết Đại


cvk61 hợp măt tại nh xứ Rev Đỗ Viết Đại

Rev Đỗ Hiệu thăm Rev Tm tại Okahoma, USA


Nguyễn Anh V 67 thăm cha Faugre tại Toulouse, Php.


cvk62 Trần Đnh Cảnh v cvk61 Nguyễn Văn Tố tại Hawai, USA

 

cvk63 Phạm Quốc Hng v cvk65 Phạm Quang Sơn

 

     

 


cvk64 Sỹ va cvk62 Nguyễn Thế Bi

 


Sơn 67, Khải 50, Lin 61 v Đại 66 tại Atlanta h 2005

Rev cvk69 Đức Thắng  v  cvk69 Vũ Văn H tại Sign

 


Rev cvk66 Hoan v cvk69 Phạm Phương Huy tại Sign

Anh chị cvk62 Nguyễn Quang Trung v GM Ng Quang Kiệt

tại USA


cvk66 Đỗ An Ton tại San Jose với cvk62 Trung gi v cvk67 Cửu