THÔNG BÁO:

 

Kính thưa các bạn,

 

Với đà phát triển mạnh mẽ của KMF trong hai năm qua, Ban Đại Diện KMF quyết định tờ LLCVK mỗi năm chỉ ra một lần vào dịp lễ Giáng Sinh mà thôi. Bù vào đó Ban Đại Diện có nhiều thời giờ phát hành Lá Thư KMF (KMF Newsletter) 4 lần trong một năm để báo cáo t́nh h́nh hoạt động, dự án, tài chánh  ... của Hội KMF.

 

Tưởng cũng nên nhắc lại, mục đích của tờ LLCVK là để nối kết, giúp đỡ, hun đút, chia xẻ mọi sinh hoạt trong t́nh huynh đệ CVK qua nhiều thế hệ sau khi rời mái trường CVK. KMF là sự trưởng thành của LLCVK. Anh em chúng ta ngồi lại với nhau cùng làm một cái ǵ đó giúp địa phận mẹ Kontum và coi như là một nghĩa cử để cám ơn CVK đă tạo chúng ta nên người như ngày hôm nay.

 

Với ư hướng trên, chúng ta hăy cầu nguyện và cùng chung sức giúp cho Hội Bảo Trợ Truyền Giáo Kontum (Kontum Mission Foundation) càng ngày càng lớn mạnh.

                                                                                                                             

LLCVK