CHC MỪNG GING SINH CHC MỪNG NĂM MỚI

ĐẠI GIA ĐNH CVK KHẮP NƠI TRN THẾ GIỚI, XIN CẦU CHC:
  • Ba  Đức Cha.
  • Cc Cha.
  • Qu Tu Sĩ Nam Nữ  thuộc Gio Phận Kontum

Một Ging Sinh năm 2004 trn đầy Hồng Phc của Cha Hi nhi.
Một năm mới 2005 An Khang, Hạnh Phc v sức khoẻ dồi do.

       

Linh Mục Giu-se Hong Minh Thắng
Đại Diện Gia Đnh CVK v KMF

GING SINH 2004