QUỸ KMF TỪ 12-2003 ĐẾN 12-2004

 

STT

TN

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Phạm Hồng Lam 64

 $50.00

gởi đi ngy 6-7-2004

2

Thầy Trần Hữu Khắc, KMF

 $50.00

gởi đi ngy 6-7-2004

3

Đặng Minh Chnh, cvk60

 $100.00

gởi đi ngy 6-7-2004

4

Đậu Quang Đại, cvk66

 $100.00

gởi đi ngy 6-7-2004

5

Aka Karen Xu, KMF

 $50.00

Ci, gởi đi 1-5-2004

6

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $310.00

KMF, Heo Phục Sinh, gởi đi 1-5-2004

7

Nguyễn Đức Nhị

 $100.00

KMF, Heo Phục Sinh

8

T 2 Medical Enterprises, INC

 $100.00

gởi đi 28-6-2004

9

B Cố Nguyễn Hữu Tập

 $20.00

gởi đi ngy 6-7-2004

10

Nguyễn Hữu Kiệt, KMF

 $50.00

gởi đi ngy 6-7-2004

11

A/C Nguyễn Thoại, KMF

 $50.00

gởi đi ngy 6-7-2004

12

Nguyễn Văn Khải, cvk50

 $450.00

KMF, Chn cơn ging Sinh

13

Trần Đnh Cảnh, cvk72

 $50.00

KMF, Chn cơn ging Sinh

 

TỔNG CỘNG

 $ 1,480

 

 

QUỸ GỬI VỀ VN (THEO YN CẦU NGƯỜI GỞI MUỐN)

 

STT

TN

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Nguyễn Đức Nhị cvk43

 $50

ĐC Lộc. Gởi đi 3-1-04

2

Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $50

ĐC Lộc. Gởi đi 3-1-04

3

B Ho & Legio, San Jose

 $645

Cha Đng:$545.Cha Huỳnh $100.Gởi đi 3-1-04

4

KMF Chiến Dịch Mền Ging Sinh

 $3,000

Cha Truyền. Gởi đi 3-1-04

5

KMF  Chn Cơm Phục sinh 2004

 $2,500

Chn cơm Phục Sinh 2004, gửi đi 2/19/04

6

Rev Trần Trung Dung 65

 $50

Gip anh Vũ Văn Qu 64,gởi đi 2/5/04

7

Rev Hong Minh Thắng 58

 $100

Gip anh Vũ Văn Qu 64,gởi đi 2/5/04

8

Phạm Hng Sơn 67

 $50

Gip anh Vũ Văn Qu 64,gởi đi 2/5/04

9

Rev Trần Trung Dung 65

 $2,360

TGM, người ngho Kontum, gởi đi 2.5.04

10

Rev Hong Minh Thắng 58

 $100

Mừng Tn LM Quyền 69, gởi đi 2.5.04

11

Phạm Hng Sơn 67

 $100

50 Mừng Tn LM Quyền, 50 LM Bnh, gởi đi 2.5.04

12

Thầy Tố, cvk61

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

13

Rev Nguyễn Ngọc Thanh, cvk69

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

14

Rev Nguyễn Ngọc Tm, cvk62

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

15

Rev Nguyễn Ngọc Tm, cvk62

 $600

Sr. Kim Dung ở Pleiku,gởi đi 2/5/04

16

KMF

 $200

Gip Paul Ka, cvk70, chuyển cho Rev Trường,gởi đi 2/5/04

17

Rev Bi Dnh Thn 66

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

18

Rev Phạm Quốc Hng 63

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

19

Rev Phạm Quốc Hng 63

 $1,000

TGM ,gởi đi 2/5/04

20

Rev Phạm Quốc Hng 63

 $500

Cha Phan Văn Bnh,gởi đi 2/5/04

21

Rev Nguyễn Hữu Tiến 65

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

22

A/C Hai Nguyễn Thoại

 $100

50 Mừng Tn LM Quyền, 50 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

23

B Cố L Chiu, song han Rev Tin

 $50

TGM,gởi đi 2/5/04

24

Rev Nguyễn Thế Tuyển 74

 $200

100 Mừng Tn LM Quyền, 100 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

25

Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $100

Chn cơm Phục Sinh 2004

26

Chị Lệ Hằng. KMF

 $50

Chn cơm Phục Sinh 2004

27

A/C Tm Tnh, KMF

 $400

Chn cơm Phục Sinh 2004

28

Aka Karen Xu, KMF

 $50

Ci, gởi đi 1-5-2004

29

Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $100

50 Mừng Tn LM Quyền, 50 LM Bnh,gởi đi 2/5/04

30

Cao Thị Ngọc Ảnh, KMF

 $200

Gip một CVK,gởi đi 2/5/04

31

A/C Tm Tnh, KMF

 $200

Cha Đng, gởi đi 2/5/04

32

A/C Tm Tnh, KMF

 $200

ĐC Lộc, gởi đi 2/5/04

33

A/C Tm Tnh, KMF

 $200

2 Tn Linh Mục,gởi đi 2/5/04

34

Cụ Nguyễn Đức Long, KMF

 $300

Ci Kontum,gởi đi 2/5/04

35

B Nguyễn Thị Khảnh, KMF

 $100

Ci Kontum,gởi đi 2/5/04

36

KMF

 $3,000

Quỹ Khẩn Cấp do cha Trần Q.Truyền điều khiền,gởi 18-5-04

37

Rev Hong Minh Thắng 58

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

38

Nguyễn Ngọc Ban **

 $20

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

39

Phạm Hng Sơn 67

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

40

C Ngọc Ảnh, KMF

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

41

Nguyễn Đức Nhi 43

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

42

Nguyễn Văn khải 50

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

43

Rev Trần Trung Dung 65

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

44

Rev Nguyễn Ngọc Tm 62

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

45

Bạn Của Anh Nguyễn Ngọc Ban **

 $20

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

46

Rev Phạm Quốc Hng 63

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

47

Nguyễn Quang Trung 62

 $60

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

48

Đo Văn Đức 70

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

49

Đậu Qaung Đại 66

 $25

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

50

C Monica Phạm, KMF

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

51

Trần Mộng Hong 75

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

52

Nguyễn Văn Minh, TSVN

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

53

Rev Bi Đnh Thn 66

 $50

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

54

Rev Nguyễn Thế Tuyển 73

 $100

gởi đi 26/5/04, gip Anh Hiếu cvk64

55

Nguyễn Quan Diệu 67

 $50

gởi đi 9/6/04, gip Anh Hiếu cvk64

56

KMF (8 groups ci)

 $6,600

gởi đi 9/6/04

57

KMF (chiến dịch chiếu)

 $1,000

gởi đi 9/6/04

58

n Nhn San Jose, California

 $6,600

Cha Đng, gởi đi 4/7/04

59

Phạm Hng Sơn 67

 $100

Lớp 67, gởi đi 4/7/04

60

Hong Văn Cửu 67

 $50

Lớp 67, gởi đi 4/7/04

61

Nguyễn Quang Diệu 67

 $50

Lớp 67, gởi đi 4/7/04

62

C Ngọc Ảnh, KMF

 $300

Cha Vị, gởi đi 27/10/04

63

Nguyễn Như

 $500

Anh Hiếu, gởi đi 27/10/04

64

KMF- Chn Cơm Noel 2004

 $2,800

Cha Truyền, gởi đi 27/10/04

65

KMF- Nồi Cho do cc Sr.dng Thnh Vinh Sơn

 $3,000

Cc Sr. Dng Vinh Sơn, gởi đi 27/10/04

66

Vũ Kim Long, cvk61

 $100

Gip anh Qui cvk64

67

Nguyễn Văn Minh Thừa Sai VN

 $50

Gip anh Qui cvk64

68

Phạm Hng Sơn 67

 $50

Gip anh Qui cvk64

69

Rev Trần Trung Dung 65

 $50

Gip anh Qui cvk64

70

V Danh, cvk66

 $50

Gip anh Qui cvk64

71

Rev Hong Minh Thắng 58

 $100

Gip anh Qui cvk64

72

Nguyễn Văn khải 50

 $50

Gip anh Qui cvk64

73

Rev Phạm Quốc Hng 63

 $50

Gip anh Qui cvk64

74

Rev Nguyễn Hữu Tiến 65

 $50

Gip anh Qui cvk64

75

Trần Đnh Cảnh, cvk62

 $50

Gip anh Qui cvk64

76

Cao thị Ngọc Ảnh, KMF

 $100

Gip anh Qui cvk64

77

Nguyễn Đức Nhị, cvk43

 $50

Gip anh Qui cvk64

 

TỔNG CỘNG

 $40,730

 

 

 

 

 

TIỀN GỬI VỀ CHO ĐỨC CHA

 

STT

TN

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Cha Hng

 $5,000.00

check #1029 + #1125, gởi đi 28/4/2004

2

Chu Trinh

 $15,000.00

3 checks, mỗi checks $5000, gởi đi 28/4/2004

3

Cha Hng

 $5,000.00

Check #1031+1127, gởi đi 28/4/2004

4

Chu Trinh

 $800.00

Check #045, gởi đi 28/4/2004

5

Cha Hng

 $2,500.00

gởi đi 27/10/04

6

Cha Hng

 $3,750.00

#432430, gởi đi 27/10/04

7

Cha Hng

 $3,750.00

#432431, gởi đi 27/10/04

 

Tổng Cộng

 $35,800

 

 

          Trong  năm 2004, gởi về VN tất cả l:     $76,530

          Ngoi ra Anh Chị Tm-Tnh (gốc gio dn Pleiku) nhờ Phạm Hng Sơn gởi về 3 thng quần o gồm 136 ci quần Jean v 47 ci o mới tinh. Khi no tới sẽ bo co trong số bo tới. Thnh thật cm ơn anh chi Tm Tnh.

 

QUỸ LLCVK TỪ 12/2003 - 12/2004

 

STT

TN

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Ng Tng Chinh,cvk43

 $         50.00

 

2

Phạm Quang Hải, cvk65

 $        100.00

 

3

Nguyễn Đức Trọng, cvk50

 $         50.00

 

4

Rev Bi Đnh Thn 66

 $         20.00

 

5

Rev Hong Minh Thắng 58

 $         20.00

 

6

Đặng Phc Nguyn 55

 $        100.00

 

7

Phạm Hồng Lam 64

 $         60.00

Euro

9

Quỹ KMF

 $     1,000.00

 

10

Cha Faugre

 $         40.00

 

11

Rev Trần Trung Dung 65

 $         30.00

 

12

Rev Nguyễn Thế Tuyển

 $         50.00

 

13

Chế Nguyn Dung, cvk37

 $         20.00

 

14

Hồ Minh Thng, cvk37

 $         20.00

 

15

Đăng Minh Chnh, cvk60

 $         50.00

 

16

Đậu Quang Đại, cvk66

 $         50.00

 

17

B Cố L Chiu, song thn Rev Tin

 $         50.00

 

18

Nguyễn Đức Nhị

 $         20.00

 

19

Cha Phạm Quốc Hng 63

 $         20.00

 

20

Phạm Quang Sơn 65

 $         20.00

 

21

B Cớ Nguyễn Hữu Tập

 $         10.00

 

22

Ng Xun Tnh, cvk55

 $         20.00

 

23

A/C Nguyễn Thoại

 $         50.00

 

24

KMF xuất quỹ

 $     1,125.17

 

25

Nguyễn Xun Hải cvk73

 $         50.00

 

 

A. TỒNG CỘNG

 $     3,025.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI PH CHO TỜ LLCVK

 

STT

CHI PH

 SỐ TIỀN

GHI CH

1

Giấy để in KMF newsletter va Nội Qui

 $         50.85

 

2

Bưu ph cho newsletter v nội Qui

 $         81.34

 

3

6 Toner of Copy Machine

 $        543.07

 

4

Postage fee for LLCVK

 $        581.99

 

5

Giấy để in KMF newsletter va Nội Qui

 $         10.00

 

6

Bưu ph cho newsletter v nội Qui

 $         51.42

 

7

Post Office

 $         18.89

 

8

Post Office

 $         14.34

 

9

CD cho Đức Cha va gởi đi

 $         74.76

 

10

order  office supplies 2004

 $     1,203.94

 

11

Giấy in Newsletter

 $         22.26

 

12

Labels

 $         60.43

 

13

Bưu Ph Cho LLCVK Ging Sinh 2004

 $        473.50

 

 

B. TỔNG CỘNG

 $     3,186.79

 -161.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc Linh Mục nin trưởng CVK                                       Anh Long v Rev Tm tại Php

Cha Đắc v Cha Hữu                                                         Cha Tm thăm anh em cvk tại Kontum