54 NĂM SAU 

 

Hôm nay, 27 Décembre 2003, giáp đúng 54 năm, cha J.B. Lê và tôi André Văn, thụ phong linh mục tại nhà nguyện chủng viện Kontum do Đức Cha Sion Sion, MEP, truyền chức. tôi c̣n nhớ đọc thuộc long bản danh tánh 25 anh em lớp đầu tiên theo thứ tự vần ABC và c̣n viết tay được.  Xin ghi lại tặng các bạn CVK làm tài liệu:

1.       Châu

2.       Đặng

3.       Đường (Jacques Nguyễn Tấn Đường, L.M 1953, c̣n ở Kontum).

4.       Hạng

5.       Hoàng (Pierre Nguyễn Hoàng, LM 1958, c̣n ở Kontum).

6.       Khen

7.       Khoa (Joachim Chế Nguyên Khoa, LM 1949. Chết).

8.       Kinh

9.       Kỉnh

10.   Lê (J.B. Trần Khánh Lê, LM 1949. Chết).

11.   Linh (Joseph Nguyễn Quang Linh, LM 1955, c̣n ở Metz, Pháp).

12.   Lựu

13.   Nên (Joachim Nguyễn Thúc Nên, LM 1954, c̣n ở Kontum.

14.   Nhiều

15.   Nhiễu

16.   Quí

17.   Sự

18.   Thanh

19.   Thuần

20.   Triều

21.   Trọng

22.   Truyền

23.   Tường

24.   Văn (André Phan Thanh Văn, LM 1949, c̣n ở Sydney, Úc).

25.   Yến

 

Sau 8 năm ở Probatorium và Tiểu Chủng Viện, 6 năm Đại Chủng Viện, thêm một vài năm đi “giảng” hoặc đi “thử”, có 7 anh em làm linh mục. Hôm nay, 27-12-2003, c̣n 5 trong số 7 linh mục của lớp 25 người.

 

Viết tại Úc ngày 27-12-2003

André Phan Thanh Văn, cvk35