Pater là Thông Tin ca Giáo Phn Kontum

TGM KONTUM

56 Trn Hưng Đo
Kontum, Vi
t Nam
Tel. (060) 3862372
E-mail:
tgmktum@yahoo.ca


Nhà Thờ Chính Ṭa Kontum


Chủng Viện Thừa Sai Kontum