California
Giờ làm chuẩn: 0

 

New York
Cách giờ Cali: 3

 

Paris
Cách giờ Cali: 9

 

Sàig̣n
Cách giờ Cali: 14

 

Úc Queenland
Cách giờ Cali: 17

 

Lưu Ni?m Ngày L? Ng?c Khánh CVK
(4-12-2010)

CÁC B?N ĐANG Đ?N V?I TRANG THÔNG TIN LIÊN L?C C?U CH?NG SINH KONTUM

 

 

Địa Chỉ Liên Lạc của CVK:

 Tiến Sĩ Phạm Hùng Sơn(Dr John Pham)

513 Litchfield Dr

Macon, GA 31220

USA
478-284-2892 (cell)
E-mail: phamhungson@gmail.com